Fyzika

Vítejte na stránkách fyziky ...

    Povinná výuka fyziky probíhá na naší škole ve všech ročnících, kromě maturitního, a to v počtu: Prima - 1 hodina teorie týdně, ostatní ročníky - 2 hodiny týdně. Povinnou součástí předmětu fyzika je i laboratorní cvičení s hodinovou dotací: Prima - 1 hodina jednou za 14 dní, sekunda 2h jednou za 14 dní, kvarta - 2 hodiny jednou za 14 dní. Vyšší stupeň + čtyřleté studium: kvinta a 1. ročníky - 2 hodiny jednou za 14 dní, sexta 0 hodin a septima 2 hodiny jednou za 14 dní. Studenti a studentky v něm formou převážně praktických cvičení získávají základní dovednosti a návyky z fyziky.

    Žákům, kteří budou fyziku potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme dvouletý  Seminář a cvičení z fyziky, který mohou studovat ve dvou posledních ročnících vyššího gymnázia nebo jen jednoletý Seminář z fyziky, který je určen maturantům. Učivo v seminářích je přizpůsobeno požadavkům studentů, rozšiřuje základní učivo a umožňuje kvalitní přípravu na přijímací zkoušky z fyziky na vysokou školu. Výuka ve všech uvedených předmětech probíhá podle schválených tematických plánů.

    Pro řešitele fyzikální olympiády organizujeme konzultace k řešení a přípravu na okresní a regionální kolo FO. Pro všechny zájemce z řad studentů naší školy připravujeme školní fyzikální soutěž. Na vítěze finále čekají věcné odměny a diplomy.

    Výuka fyziky probíhá na našem gymnáziu ve dvou odborných učebnách a laboratoři a využíváme při ní dostupnou audiovizuální techniku, klasické i moderní demonstrační pomůcky. V laboratoři fyziky mají např. studenti k dispozici moderní počítače s měřicím systémem Vernier, který umožňuje zobrazit reálný experiment pomocí počítače, jenž je schopen měření ihned zpracovat do žádané podoby.

Okruhy učiva jednotlivých ročníků

Cvičení z fyziky

    V laboratorních cvičeních řeší studenti samostatně praktické i teoretické úlohy, které vhodně doplňují látku probranou v hodinách. Tímto způsobem si studenti lépe osvojují předkládané učivo a snaží se je aplikovat v praxi. Některé úlohy jsou také zaměřené na ověření teoretických znalostí. Nedílnou součástí každého laboratorního cvičení je zpracování laboratorního protokolu. Vzorovou hlavičku (formátu word) ke stažení najdete níže na této stránce.

    Výuka laboratorních cvičení probíhá v odborné laboratoři vybavené 6 počítačovými systémy Vernier pro měření a zobrazení reálných dějů na počítači. Tyto systémy využívají pro některé práce naši studenti již od sekundy osmiletého gymnázia.

    Podle nového školního vzdělávacího programu jsou týdně laboratořím fyziky vyhrazeny hodiny následovně: Prima - 0,5 hodiny, sekunda, tercie, kvinta a septima - 1 hodina, kvarta a sexta - 0 hodin. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin a střídání předmětů probíhá ve dvoutýdenních cyklech.

Seminář z fyziky

Seminář z fyziky - dvouletý kurz

     Dvouletý seminář je určen zejména studentům, kteří chtějí z fyziky maturovat, dále studentům, kteří budou fyziku potřebovat i při studiu na vysoké škole a samozřejmě všem, které fyzika baví. Program studia ve třetím ročníku a v septimě je zaměřen na ty oblasti fyziky, které se v základní povinné výuce probírají omezeně nebo vůbec. Cílem semináře je poskytnout studentům poznatky rozšiřující povinné učivo, což jim usnadní studium fyziky na vyšším stupni škol. Náplň semináře lze přizpůsobit podle zaměření studentů. Program studia v navazujícím čtvrtém ročníku a oktávě je zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ.

Náplň semináře:
 1. Třetí ročník a septima
  • Náročnější úlohy z optiky (černé schránky v optice, zobrazení odrazem, zobrazení lomem, optické přístroje)
  • Elektromagnetické kmitání a vlnění (elektromagnetický oscilátor, postupné a stojaté elektromagnetické vlnění, šíření vlnění, práce se zařízením ISES)
  • Světlo (rozklad světla hranolem, interference světla, ohyb světla. polarizace světla, fotometrie)
  • Základy speciální teorie relativity (vznik STR, osobnost A. Einsteina, relativistická kinematika, relativistická dynamika)
  • Astrofyzika (stavba a vývoj hvězd, tělesa sluneční soustavy, struktura vesmíru, vznik a vývoj vesmíru)
  • Fyzikální obraz světa

 2. Čtvrtý ročník a oktáva
  • Základní poznatky z kvantové a jaderné fyziky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z optiky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu

Seminář z fyziky - jednoletý kurz

     Jednoletý seminář je určen těm studentům, kteří budou potřebovat fyziku k přijímacím zkouškám. Náplň semináře lze přizpůsobit požadavkům vysokých škol, kam se studenti hlásí. Seminář poskytuje rozšiřující učivo v oblasti moderní fyziky a shrnuje poznatky z fyziky získané během studia na gymnáziu.

Náplň semináře:
 1. Čtvrtý ročník a oktáva
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z optiky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z kvantové a jaderné fyziky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
  • Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu
Předmětová komise
Kabinet Jméno Email
35 Kabinet fyziky Mgr. Pavel Hlaváček
(předseda)
42 Kabinet IVT Mgr. Eva Březinová
35 Kabinet fyziky Ing. František Jan Hrabina
35 Kabinet fyziky Mgr. Tereza Hrouzková
35 Kabinet fyziky Mgr. Petr Hutečka
35 Kabinet fyziky Mgr. Marta Lupačová

Fyzikální soutěž

V březnu proběhlo vyhodnocení celoškolní fyzikální soutěže.

Exkurze do planetária

Ve středu 6.3.2024 se žáci 1a a 1b vydali na exkurzi do planetária v Ostravě.

Poznávání Jižních Čech

V pondělí a úterý 26. a 27. února se značná část studentů z řad vyššího gymnázia vydala na dvoudenní exkurzi po Jižních Čechách.

Jeden den s fyzikou

Poslední středu před vánočními prázdninami se na Katedře experimentální fyziky PřF UP Olomouc uskutečnila akce „Jeden den s fyzikou“.

Za světlem a světluškami do Brna

Ve středu jsme vyrazili s kvintou_a na výstavu brouků a do Vida centra v Brně.

Exkurze do Planetária v Ostravě

V úterý 6. června jsme se ve složení žáků ze tříd 1.A a 1.B vydali v doprovodu učitelů (Ing. František Jan Hrabina, Mgr. Marta Lupačová, Mgr. Eva …

Přežijí želvušky jaderný útok?

Jakub Pavlík by o tom mohl něco vědět...

Kvartáni na cestě za miliardou hvězd

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se žáci obou kvart zúčastnili exkurze do Planetária v Ostravě. Prohlédli si interaktivní expozice Experimentária a odpovídali …

Březnová exkurze do Lipska

Ve dnech 8. a 9. března 2023 pořádalo GJŠ zejména pro studenty semináře „Průmysl 4.0“ zájezd na veletrh technologických novinek v Lipsku s názvem: …

Výsledky školní fyzikální soutěže 2023

6. března proběhla na naší škole naše tradiční fyzikální soutěž pro zájemce o fyziku z řad našich studentů. Studenti řeší zpravidla 3 úlohy z oblastí …

Ve škole kouzlil debrujář

V úterý 10. ledna 2023 navštívil naši školu Mgr. Libor Lepík z gymnázia ve Frýdku-Místku, člen výkonného výboru Asociace malých debrujářů, aby …

Biotechnologie a genové inženýrství

20.12.2022 proběhla v předvánoční atmosféře popularizačně-vzdělávací přednáška pro maturanty GJŠ. Tématem přednášky byla biotechnologie a genové …

Náboj Junior

V pátek 25.11. proběhla mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž NÁBOJ JUNIOR, které se zúčastnila i dvě družstva studentů naší školy.

Semináře pro řešitele fyzikální olympiády

Krajská komise FO organizuje i letos semináře pro řešitele fyzikální olympiády v kategoriích C, B a A. Zúčastnit se můžete prezenčně nebo online …

VIDA! Brno.

Ve čtvrtek 6. října studenti 1a navštívili zábavný vědecký park VIDA! science centrum Brno

Vzhůru na Dlouhé Stráně

Septimáni a třeťáci navštívili nejpopulárnější ze sedmi divů České republiky.

Jak vidíme svět očima chřestýše?

Chřestýš v noci vnímá nejen viditelné světlo, ale také tepelné záření - stejně jako termokamera. 

Vědecký čtyřboj

Ve dnech 1.a 2. prosince proběhla další z online soutěží přírodovědného charakteru Vědecký čtyřboj. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva.

Přírodověný klokan 2021

… soutěž vyhlašovaná každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. …

Nový ročník FO pro školní rok 2021 - 2022

Zveřejněny termíny a soutěžní úlohy

Exkurze do planetária pro kvinty

V loňském školním roce nemohli naši kvartáni díky situaci spojené s COVID19 absolvovat exkurzi do planetária a proto jsme jeli letos.

Výzkum jaderné fúze

Jsme blízko neomezeného zdroje energie, říká český vědec. Češi vylepší umělé slunce

Mladí fyzici ovládli okresní kolo FO

Studenti GJŠ ovládli okresní kolo Fyzikální olympiády kategorií E a F.

Exkurze do JEDu

Nejlepší distanční výuka je bezesporu exkurze!

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc