Školní poradenské pracoviště

  Výchovný a kariérový poradce

  Při aktuální dlouhodobější absenci poradce, kontaktujte prosím Mgr. Houšťavovou či zástupce ředitele.

  PhDr. Zuzana Babuščáková

  • poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů, které by mohly negativně ovlivnit studijní úspěšnost žáků
  • zajišťuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v kooperaci se školskými poradenskými zařízeními
  • poskytuje kariérové poradenství
  • koordinuje participaci při řešení problémů žáků s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a vedením školy
  • spolupracuje s externími poradenskými pracovišti

  Konzultační hodiny

  • Pondělí 11.00 – 13.30 hod, 15.00 – 16.00 hod

  objednání e-mailem

  Školní psycholog

  Mgr. Silvie Houšťavová

  Informovaný generální souhlas s činností školního psychologa

  Poslání:

  • pečovat o rozvoj a maximální využití osobního potenciálu žáků GJŠ ve spolupráci s jejich rodiči a pedagogy
  • podporovat zdravé vztahové klima školy
  • metodicky podporovat pedagogy v adekvátním uplatňování psychologických aspektů výchovy a vzdělávání ve školních podmínkách
  • krizová a intervenční pomoc jednotlivcům (žákům, učitelům a rodičům) a třídním kolektivům

  Zajišťuje:

  • prevenci školní neúspěšnosti a edukační poradenství, zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
  • kariérové poradenství v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ ve spolupráci s kariérovým poradcem školy
  • podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • práci s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
  • screening rizikového chování
  • poradenskou podpora žákům při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází
  • krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům v náročné životní situaci
  • tematické volnočasové workshopy na aktuální témata dle zájmu žáků
  • zprostředkování další odborné péče
  • osobní konzultace rodičům v případě pomoci rozvoje talentu, neprospěchu, osobním, vztahovým nebo výchovným problémem apod.
  • metodickou podporu pedagogů v uplatňování psychologických aspektů výchovy a vzdělávání ve školních podmínkách

  Konzultační hodiny:

  • Pondělí 8:00 - 12:00

  • Úterý 13:00 - 16:00

  • Středa 8:00 - 12:00

  • Pátek 8:00 - 12:00

  Objednání e-mailem:

  Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, řídí se etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí, proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj. V těchto případech vždy neprodleně informuje ředitele školy.

  Školní metodik prevence

  Mgr. Petr Kouba

  • zajišťuje primární prevenci rizikových projevů chování – drogových a jiných závislostí, ostrakismu, diskriminace, šikany, kyberšikany a dalších nebezpečných jevů souvisejících s možnou zneužitelností internetového prostředí
  • vytváří preventivní programy na uvedená témata
  • spolupracuje s třídními učiteli, ve spolupráci s ostatními vyučujícími usiluje o tvorbu zdravého klimatu ve třídě i ve škole
  • vede žáky k osobní odpovědnosti, samostatnosti, toleranci a aktivnímu přístupu k životu

  Spolupracujeme

  Naši sponzoři

  Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

  Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

  00 842 966
  DIČ
  CZ00 842 966
  Číslo účtu
  9330831 / 0100
  ID datové schránky
  3wedmtg

  e-mail
  telefon
  +420 581 706 711
  kde nás najdete
  mapy.cz
   
  Přehled všech kontaktů

  Zřizovatel školy

  Fakultní škola UP Olomouc