Výuka fyziky

Tématické okruhy

Prima

 • Tělesa a látky
 • Fyzikální veličiny
 • Délka a její měření
 • Obsah a jeho měření
 • Objem a jeho měření
 • Hmotnost tělesa a její měření
 • Hustota tělesa, jednotky hustoty, výpočet hustoty
 • Teplota a její měření
 • Čas, jednotky času a jeho měření
 • Opakování a shrnutí učiva primy

Sekunda

 • Opakování učiva z primy
 • Pohyb tělesa, druhy pohybu, výpočet dráhy, rychlosti a času, grafické řešení úloh o pohybu
 • Síla, druhy sil, skládání sil
 • Newtonovy pohybové zákony
 • Otáčivé účinky síly, páka, kladky
 • Deformační účinky síly, tlak, tření
 • Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon
 • Mechanické vlastnosti plynů, atmosféra Země
 • Opakování a shrnutí učiva sekundy

Tercie

 • Práce, výkon
 • Pohybová a polohová energie, přeměny energie
 • Vnitřní energie, teplo, tepelná výměna
 • Změny skupenství látek
 • Tepelné jevy v každodenním životě
 • Světelné jevy
 • Optické přístroje
 • Jaderná energie
 • Opakování a shrnutí učiva tercie

Kvarta

 • Elektrické pole
 • Elektrický proud
 • Elektrický odpor
 • Příkon a energie elektrického proudu
 • Souvislost elektřiny a magnetismu
 • Jak se vyrábí a přenáší elektřina
 • Jak pracují některá elektrická zařízení
 • Zvukové jevy
 • Země a vesmír
 • Shrnutí a opakování učiva

Kvinta, 1. ročník

 • Fyzikální veličiny a jednotky
 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu
 • Mechanická práce a energie
 • Gravitační pole
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Mechanika tekutin
 • Opakování učiva

Sexta, 2. ročník

 • Molekulová fyzika a termika
 • Změny skupenství látek
 • Struktura a vlastnosti plynů
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Struktura a vlastnosti kapalin
 • Mechanické kmitání
 • Mechanické vlnění
 • Základní vlastnosti světla
 • Zobrazení optickými soustavami
 • Vlnové vlastnosti světla
 • Opakování učiva

Septima, 3. ročník

 • Elektrický náboj
 • Elektrický proud v kovových vodičích
 • Elektrický proud v látkách
 • Stacionární magnetické pole
 • Nestacionární magnetické pole
 • Střídavý proud
 • Základy moderní fyziky
 • Shrnutí a opakování učiva
Semináře z fyziky

Seminář a cvičení z fyziky - dvouletý kurz

Seminář je určen zejména studentům, kteří chtějí z fyziky konat maturitní zkoušku, dále studentům, kteří budou fyziku potřebovat i při studiu na vysoké škole a samozřejmě všem, které fyzika baví. Program studia ve třetím ročníku a v septimě je zaměřen na ty oblasti fyziky, které se v základní povinné výuce probírají omezeně nebo se neprobírají vůbec.

Cílem semináře je poskytnout studentům poznatky rozšiřující povinné učivo, což jim usnadní studium fyziky na vyšším stupni škol. Náplň semináře lze přizpůsobit podle zaměření studentů. Program studia v navazujícím čtvrtém ročníku a oktávě je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ.

Náplň 1. roku

 • Paprsková optika - černé schránky v optice, zobrazení odrazem, zobrazení lomem, optické přístroje
 • Vlnová optika - rozklad světla hranolem, interference světla, ohyb světla, polarizace světla, fotometrie
 • Základy speciální teorie relativity - vznik STR, osobnost A. Einsteina, relativistická kinematika, relativistická dynamika, souvislost hmotnosti a energie
 • Astrofyzika - stavba a vývoj hvězd, tělesa sluneční soustavy, struktura vesmíru, vznik a vývoj vesmíru
 • Prezentace seminárních prací

Náplň 2. roku

 • Kvantová fyzika - vnější a vnitřní fotoelektrický jev, Comptonův jev, dualismus fotonu, Luis de Brogliho vlnová délka, modely atomu
 • Jaderná fyzika - složení jádra, vazebná energie, syntéza a štěpení jader, jaderný reaktor, elektrárna, radioaktivita, detekce a vlastnosti částic
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z optiky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu

Cvičení z fyziky – dvouletý kurz

Cvičení z fyziky je určeno těm studentům, kteří budou potřebovat fyziku k přijímacím zkouškám zejména na lékařské a farmaceutické fakulty, popřípadě v dalším studiu na VŠ, ale nechtějí z fyziky konat maturitní zkoušku. Náplň cvičení lze přizpůsobit požadavkům vysokých škol, kam se studenti hlásí.

Program cvičení je zaměřen na ty oblasti fyziky, které se v základní povinné výuce probírají v omezené míře nebo se neprobírají vůbec, ale jsou potřebné k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Jedná se zejména o základní poznatky z vlnové optiky, kvantové a jaderné fyziky. Velký prostor je v rámci cvičení věnován řešení fyzikálních úloh, procvičování a upevňování poznatků z fyziky získané během studia na gymnáziu. Program studia v navazujícím čtvrtém ročníku a oktávě je zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ a na získávání dovedností potřebných pro zvládnutí přijímacích testových úloh.

Náplň 1. roku

 • Zobrazení zrcadlem, čočkou, optické přístroje
 • Mechanické kmitání a vlnění
 • Vlnová optika
 • Mechanika tekutin
 • Mechanika tuhého tělesa

Náplň 2. roku

 • Kvantová fyzika
 • Jaderná fyzika
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z optiky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu

Seminář z fyziky – jednoletý kurz

Jednoletý seminář je určen těm studentům, kteří budou potřebovat fyziku k přijímacím zkouškám a nevybrali si dvouletý seminář. Náplň semináře lze přizpůsobit požadavkům vysokých škol, na které se studenti hlásí.

Výuka v semináři je zaměřena na ty oblasti fyziky, které se v základní povinné výuce probírají v omezené míře nebo se neprobírají vůbec, ale jsou potřebné k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Jedná se zejména o základní poznatky z vlnové optiky, kvantové a jaderné fyziky. Studenti si v rámci semináře zároveň upevní i poznatky z fyziky získané během studia na gymnáziu.

Náplň

 • Paprsková optika
 • Vlnová optika
 • Kvantová fyzika
 • Jaderná fyzika
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
 • Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu
Učebnice

Nižší stupeň

    Učebnice na nižším stupni gymnázia jsou žákům poskytovány školou.

fyzika1 Ročník:  prima
Název: FYZIKA 1 PRO ZŠ, NOVÁ ŘADA DLE RVP (Fyzikální veličiny a jejich měření)
Autor: Tesař J., Jáchim F.
Formát: B5
Počet stran: 72 
Vydavatelství: SPN
Ročník: sekunda
Název: Hravá fyzika (Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia)
Autor: P. Enevová
Formát: A4
Počet stran: 124
Vydavatelství: Taktik
Ročník:  tercie
Název: FYZIKA 3 PRO ZŠ, NOVÁ ŘADA DLE RVP (Světelné jevy, mechanické vlastnosti látek)
Autor: Tesař J., Jáchim F.
Formát: B5
Počet stran: 120 
Vydavatelství: SPN
Ročník:  tercie
Název: FYZIKA 5 PRO ZŠ, NOVÁ ŘADA DLE RVP (Energie)
Autor: Tesař J., Jáchim F.
Formát: B5
Počet stran: 112 
Vydavatelství: SPN
Ročník:  kvarta
Název: Fyzika 4 pro základní školy - Elektromagnetické děje
Autor: F. Jáchym, J. Tesař
Formát: B5
Počet stran: 112
Vydavatelství: SPN
Ročník:  kvarta
Název: Fyzika 6 pro základní školy - Zvukové jevy - Vesmír
Autor: F. Jáchym, J. Tesař
Formát: B5
Počet stran: 112
Vydavatelství: SPN

Vyšší stupeň

    Doporučené učebnice pro studium na vyšším (čtyřletém) stupni gymnázia si žáci zajišťují sami.

Ročník: první, druhý (kvinta, sexta)
Název: Fyzika pro střední školy I
Autor: Lepil, Bednařík
Formát: A5
Počet stran:
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: druhý, třetí (sexta, septima)
Název: Fyzika pro střední školy II
Autor: Lepil, Bednařík
Formát: A5
Počet stran: 312
Vydavatelství: Prometheus

    Alternativně lze použít i monotematické učebnice z řady pro gymnázia uvedené níže

 
Ročník: první, kvinta
Název: Fyzika pro gymnázia – Mechanika
Autor: Bednařík M., Široká M.
Formát: A5
Počet stran: 288
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
Autor: Bartuška K., Svoboda E.
Formát: A5
Počet stran: 244
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 132
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Optika
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 206
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
Autor: Lepil O. Šedivý P.
Formát: A5
Počet stran: 340
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta
Autor: Štoll I.
Formát: A5
Počet stran: 190
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity
Autor: Bartuška K.
Formát: A5
Počet stran: 64
Vydavatelství: Prometheus
Ročník: septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika
Autor: Macháček M.
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydavatelství: Prometheus

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc