Základní informace o předmětu

Výuka přírodopisu a biologie probíhá jako povinný předmět od primy do septimy pro osmileté studium, respektive od 1. do 3. ročníku pro čtyřleté studium, doplněna je laboratorními cvičeními. V posledních dvou letech studia si žáci mohou doplnit a rozšířit poznatky z nabídky volitelných předmětů, zaměřených na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v biologických disciplínách a přípravě k maturitní zkoušce. Kromě vyučovaných předmětů organizujeme biologické exkurze a terénní cvičení, která mají především přiblížit studentům praktickou stránku biologie.
Podle aktuálního školního vzdělávacího programu vyučujeme na nižším gymnáziu předmět PŘÍRODOPIS, na vyšším předmět BIOLOGIE. Obsah učiva je vybrán a strukturován tak, aby si studenti v průběhu vzdělávání dotvářeli ucelenou představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámili se s rozmanitostí života na Zemi a naučili se nejen využívat, ale i respektovat a chránit přírodní bohatství planety Země.
Spojením studia s vědomostmi a dovednostmi získanými při pozorování přírody a absolvování praktických cvičení usilujeme o vytváření podmínek pro to, aby žáci v průběhu svého vzdělávání:

 • získali základní poznatky o nerostech, horninách, vesmíru, vývoji Země i života, o stavbě a funkci těl organismů včetně člověka
 • dokázali pozorovat ať už pouhým okem, lupou či mikroskopem přírodniny a jejich vlastnosti v laboratorním i přirozeném prostředí
 • se učili vnímat vztahy v přírodě, zaznamenávat a vyhodnocovat je s využitím nově získaných znalostí
 • dovedli rozpoznat příčiny a následky některých přírodních dějů a posuzovat souvislosti mezi nimi
 • si uvědomovali význam biologických disciplín pro člověka a společnost, nutnost úcty k životu a k přírodě jako celku

Přehled oborů, kterým se v jednotlivých ročnících věnujeme:

 • prima: obecná biologie, ekologie, zoologie
 • sekunda: zoologie, etologie savců, botanika
 • tercie: biologie člověka
 • kvarta: mineralogie, geologie, ekologie
 • kvinta a 1. ročník: obecná biologie, botanika, ekologie
 • sexta a 2. ročník: zoologie, etologie
 • septima a 3. ročník: biologie člověka, genetika
   

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc