Učební plány

Přehled tematických celků pro jednotlivé ročníky osmiletého a čtyřletého gymnázia

Prima
 • Shrnutí a opakování učiva z 5. třídy
 • Desetinná čísla
 • Základní geometrické útvary v rovině
 • Celá čísla
 • Dělitelnost
 • Shodnost, osová a středová souměrnost
 • Krychle a kvádr
Sekunda
 • Trojúhelníky
 • Zlomky
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Procenta
 • Čtyřúhelníky
 • Hranoly
Tercie
 • Mocniny, Pythagorova věta, mnohočleny
 • Lineární rovnice
 • Kruh, kružnice, válec
 • Konstrukční úlohy
 • Základy statistiky
Kvarta
 • Lomené výrazy
 • Rovnice a jejich soustavy
 • Podobnost
 • Vztahy mezi stranami a úhly v pravoúhlém trojúhelníku
 • Funkce
 • Jehlan, kužel, koule
1. ročník, kvinta
 • Základní poznatky
 • Číselné obory
 • Výroková logika a teorie množin
 • Výrazy, rovnice a nerovnice
 • Výrazy
 • Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • Kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • Ostatní rovnice a nerovnice
2. ročník, sexta
 • Funkce
 • Základní poznatky o funkcích
 • Lineární funkce
 • Kvadratická funkce
 • Lineární lomená funkce
 • Mocninná funkce
 • Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
 • Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
 • Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 • Trigonometrie obecného trojúhelníku
 • Planimetrie
 • Geometrické útvary v rovině
 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Zobrazení v rovině
3. ročník, septima
 • Analytická geometrie
 • Souřadnice
 • Vektorová algebra
 • Geometrie v rovině
 • Kuželosečky
 • Posloupnosti a řady
 • Posloupnosti a jejich vlastnosti
 • Aritmetická a geometrická posloupnost
 • Finanční matematika
 • Stereometrie
 • Úvod do stereometrie
 • Polohové vlastnosti
 • Metrické vlastnosti
4. ročník, oktáva
 • Stereometrie
 • Tělesa
 • Kombinatorika, pravděpodobnost
 • Kombinatorika
 • Binomická věta
 • Pravděpodobnost
 • Statistika
 • Závěrečné opakování

Používaná řada učebnic:

Vyšší gymnázium – Řada Didaktis pro vyšší gymnázium

Nižší gymnázium - Nakl. Prometheus – Učebnice pro nižší gymnázium (J. Herman a kol. – Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií)

Naši partneři

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 217 790
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc