Učební plány

Přehled tematických celků pro jednotlivé ročníky osmiletého a čtyřletého gymnázia

Prima
 • Shrnutí a opakování učiva z 5. třídy
 • Desetinná čísla
 • Dělitelnost
 • Úhel
 • Trojúhelník
 • Souměrnosti
 • Krychle a kvádr
 • Závislosti a data
 • Závěrečné opakování učiva z primy
Sekunda
 • Shrnutí a opakování učiva z primy
 • Celá čísla
 • Zlomky
 • Racionální čísla
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Procenta
 • Trojúhelníky
 • Čtyřúhelníky
 • Hranoly
 • Závěrečné opakování učiva ze sekundy
Tercie
 • Opakování učiva ze sekundy
 • Mocniny, Pythagorova věta, mnohočleny
 • Lineární rovnice
 • Kruh, kružnice, válec
 • Konstrukční úlohy
 • Závěrečné opakování učiva z tercie
Kvarta
 • Opakování učiva z tercie
 • Lomené výrazy
 • Rovnice a jejich soustavy
 • Podobnost
 • Vztahy mezi stranami a úhly v pravoúhlém trojúhelníku
 • Funkce
 • Jehlan, kužel, koule
 • Základy statistiky
 • Závěrečné opakování učiva z kvarty
1. ročník, kvinta

Základní poznatky

 • Číselné obory
 • Výroková logika a teorie množin

Výrazy, rovnice a nerovnice

 • Výrazy
 • Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • Kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • Ostatní rovnice a nerovnice
2. ročník, sexta

Funkce

 • Základní poznatky o funkcích
 • Lineární funkce
 • Kvadratická funkce
 • Lineární lomená funkce
 • Mocninná funkce
 • Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
 • Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
 • Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 • Trigonometrie obecného trojúhelníku

Planimetrie

 • Základní planimetrické pojmy
 • Trojúhelníky
 • Mnohoúhelníky
 • Kružnice, kruh
 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Shodná a podobná zobrazení
3. ročník, septima

Analytická geometrie v rovině

 • Souřadnice
 • Vektorová algebra
 • Rovnice přímky v rovině
 • Polohové úlihy v rovině
 • Metrické úlohy v rovině
 • Kuželosečky

Posloupnosti

 • Základní poznatky o posloupnostech
 • Aritmetická posloupnost a její užití
 • Geometická posloupnost a její užití
 • Finanční matematika

Stereometrie

 • Základní stereometrické pojmy
 • Polohové vlastnosti v prostoru
 • Metrické vlastnosti v prostoru
4. ročník, oktáva

Stereometrie

 • Tělesa

Kombinatorika, pravděpodobnost

 • Kombinatorika
 • Binomická věta
 • Pravděpodobnost

Statistika

Závěrečné opakování učiva matematiky

Používaná řada učebnic:

Vyšší gymnázium – Řada Didaktis pro vyšší gymnázium

Nižší gymnázium - primy+sekundy - Řada Matematika pro život - Nakl. Didaktis, tercie+kvarta - Nakl. Prometheus – Učebnice pro nižší gymnázium (J. Herman a kol. – Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií)

Spolupracujeme

Naši sponzoři

Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11

Gymnázium Jakuba Škody patří k prestižním středním školám nejen Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem, ale celé ČR. Za svou více než stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst významné vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové prostředí a vybavení. My sami ale za nejcennější, co jim můžeme nabídnout, považujeme roky strávené s lidmi, kteří je opravdu chtějí něco naučit.

00 842 966
DIČ
CZ00 842 966
Číslo účtu
9330831 / 0100
ID datové schránky
3wedmtg

e-mail
telefon
+420 581 706 711
kde nás najdete
mapy.cz
 
Přehled všech kontaktů

Zřizovatel školy

Fakultní škola UP Olomouc