Učební plány

Přehled tematických celků pro jednotlivé ročníky osmiletého a čtyřletého gymnázia

Prima

Shrnutí a opakování učiva z 5. třídy

Desetinná čísla

Základní geometrické útvary v rovině

Celá čísla

Dělitelnost

Shodnost, osová a středová souměrnost

Krychle a kvádr

 

Sekunda

Trojúhelníky

Zlomky

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Procenta

Čtyřúhelníky

Hranoly

 

Tercie

Mocniny, Pythagorova věta, mnohočleny

Lineární rovnice

Kruh, kružnice, válec

Konstrukční úlohy

Základy statistiky

 

Kvarta

Lomené výrazy

Rovnice a jejich soustavy

Podobnost

Vztahy mezi stranami a úhly v pravoúhlém trojúhelníku

Funkce

Jehlan, kužel, koule

 

1. ročník, kvinta

Základní poznatky

Číselné obory

Výroková logika a teorie množin

Výrazy, rovnice a nerovnice

Výrazy

Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Ostatní rovnice a nerovnice

 

2. ročník, sexta

Funkce

Základní poznatky o funkcích

Lineární funkce

Kvadratická funkce

Lineární lomená funkce

Mocninná funkce

Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice

Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

Trigonometrie obecného trojúhelníku

Planimetrie

Geometrické útvary v rovině

Množiny bodů dané vlastnosti

Zobrazení v rovině

 

3. ročník, septima

Analytická geometrie

Souřadnice

Vektorová algebra

Geometrie v rovině

Kuželosečky

Posloupnosti a řady

Posloupnosti a jejich vlastnosti

Aritmetická a geometrická posloupnost

Finanční matematika

Stereometrie

Úvod do stereometrie

Polohové vlastnosti

Metrické vlastnosti

 

4. ročník, oktáva

Stereometrie

Tělesa

Kombinatorika, pravděpodobnost

Kombinatorika

Binomická věta

Pravděpodobnost

Statistika

Závěrečné opakování