Výuka fyziky

fyzika1 2_mala     Povinná výuka fyziky probíhá na naší škole ve všech ročnících, kromě maturitního, a to v počtu: Prima - 1 hodina teorie týdně, ostatní ročníky - 2 hodiny týdně. Povinnou součástí předmětu fyzika je i laboratorní cvičení s hodinovou dotací: Prima - 1 hodina jednou za 14 dní, sekunda 2h jednou za 14 dní, kvarta - 2 hodiny jednou za 14 dní. Vyšší stupeň + čtyřleté studium: kvinta a 1. ročníky - 2 hodiny jednou za 14 dní, sexta 0 hodin a septima 2 hodiny jednou za 14 dní. Studenti a studentky v něm formou převážně praktických cvičení získávají základní dovednosti a návyky z fyziky. Žákům, kteří budou fyziku potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme dvouletý  Seminář a cvičení z fyziky, který mohou studovat ve dvou posledních ročnících vyššího gymnázia nebo jen jednoletý Seminář z fyziky, který je určen maturantům. Učivo v seminářích je přizpůsobeno požadavkům studentů, rozšiřuje základní učivo a umožňuje kvalitní přípravu na přijímací zkoušky z fyziky na vysokou školu. Výuka ve všech uvedených předmětech probíhá podle schválených tematických plánů.

     Pro řešitele fyzikální olympiády organizujeme konzultace k řešení a přípravu na okresní a regionální kolo FO. Pro všechny zájemce z řad studentů naší školy připravujeme školní fyzikální soutěž. Na vítěze finále čekají věcné odměny a diplomy.

   Výuka fyziky probíhá na našem gymnáziu ve dvou odborných učebnách a laboratoři a ises1 malavyužíváme při ní dostupnou audiovizuální techniku, klasické i moderní demonstrační pomůcky. V laboratoři fyziky mají např. studenti k dispozici moderní počítače s měřicím systémem Vernier, který umožňuje zobrazit reálný experiment pomocí počítače, jenž je schopen měření ihned zpracovat do žádané podoby.


Okruhy učiva jednotlivých ročníků:

Prima:

 1. Tělesa a látky
 2. Fyzikální veličiny
 3. Délka a její měření
 4. Obsah a jeho měření
 5. Objem a jeho měření
 6. Hmotnost tělesa a její měření
 7. Hustota tělesa, jednotky hustoty, výpočet hustoty
 8. Teplota a její měření
 9. Čas, jednotky času a jeho měření
 10. Opakování a shrnutí učiva primy

Obsah

Sekunda

 1. Opakování učiva z primy
 2. Pohyb tělesa, druhy pohybu, výpočet dráhy, rychlosti a času, grafické řešení úloh o pohybu
 3. Síla, druhy sil, skládání sil
 4. Newtonovy pohybové zákony
 5. Otáčivé účinky síly, páka, kladky
 6. Deformační účinky síly, tlak, tření
 7. Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon
 8. Mechanické vlastnosti plynů, atmosféra Země
 9. Opakování a shrnutí učiva sekundy

Obsah

Tercie

 1. Práce, výkon
 2. Pohybová a polohová energie, přeměny energie
 3. Vnitřní energie, teplo, tepelná výměna
 4. Změny skupenství látek
 5. Tepelné jevy v každodenním životě
 6. Světelné jevy
 7. Optické přístroje
 8. Jaderná energie
 9. Opakování a shrnutí učiva tercie

Obsah

Kvarta

 1. Elektrické pole
 2. Elektrický proud
 3. Elektrický odpor
 4. Příkon a energie elektrického proudu
 5. Souvislost elektřiny a magnetismu
 6. Jak se vyrábí a přenáší elektřina
 7. Jak pracují některá elektrická zařízení
 8. Zvukové jevy
 9. Země a vesmír
 10. Shrnutí a opakování učiva

Obsah

Kvinta, první ročník

 1. Fyzikální veličiny a jednotky
 2. Kinematika hmotného bodu
 3. Dynamika hmotného bodu
 4. Mechanická práce a energie
 5. Gravitační pole
 6. Mechanika tuhého tělesa
 7. Mechanika tekutin
 8. Opakování učiva

Obsah

Sexta, druhý ročník

 1. Molekulová fyzika a termika
 2. Změny skupenství látek
 3. Struktura a vlastnosti plynů
 4. Struktura a vlastnosti pevných látek
 5. Struktura a vlastnosti kapalin
 6. Mechanické kmitání
 7. Mechanické vlnění
 8. Základní vlastnosti světla
 9. Zobrazení optickými soustavami
 10. Vlnové vlastnosti světla
 11. Opakování učiva

Obsah

Septima, třetí ročník

 1. Elektrický náboj
 2. Elektrický proud v kovových vodičích
 3. Elektrický proud v látkách
 4. Stacionární magnetické pole
 5. Nestacionární magnetické pole
 6. Střídavý proud
 7. Základy moderní fyziky
 8. Shrnutí a opakování učiva