Učebnice fyziky

Nižší gymnázium
Vyšší gymnázium

Nižší gymnázium (prima - kvarta)

fyzika1Ročník:  prima
Název: FYZIKA 1 PRO ZŠ, NOVÁ ŘADA DLE RVP (Fyzikální veličiny a jejich měření)
Autor: Tesař J., Jáchim F.
Formát: B5
Počet stran: 72 
Vydavatelství: SPN
Anotace: 

Popis
Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmínkách. Všechny díly řady vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT. 


 učebnice pro sekunduRočník:  sekunda
Název: Fyzika pro 7. ročník základní školy
Autor: Bohuněk J., Kolářová R.
Formát: A5
Počet stran: 200
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Učebnice navazuje na učivo primy kapitolami o pohybu a síle, mechanických vlastnostech kapalin a plynů a světelných jevech. Obrázky, úlohy i pokusy jsou zařazeny hned za příslušným výkladovým článkem. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.


fyzika3

Ročník:  tercie
Název: FYZIKA 3 PRO ZŠ, NOVÁ ŘADA DLE RVP (Světelné jevy, mechanické vlastnosti látek)
Autor: Tesař J., Jáchim F.
Formát: B5
Počet stran: 120 
Vydavatelství: SPN
Anotace: Tato učebnice je třetí částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmínkách. Všechny díly řady vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT.


fyzika5

Ročník:  tercie
Název: FYZIKA 5 PRO ZŠ, NOVÁ ŘADA DLE RVP (Energie)
Autor: Tesař J., Jáchim F.
Formát: B5
Počet stran: 112 
Vydavatelství: SPN
Anotace: 

Učebnice je pátou, předposlední částí řady učebnic fyziky pro základní školu. Má schvalovací doložku a věnuje se základním druhům energie na úrovni přiměřené věku žáků ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP pro základní vzdělávání.


učebnice pro kvartu

Ročník:  kvarta
Název: Fyzika 4 pro základní školy - Elektromagnetické děje
Autor: F. Jáchym, J. Tesař
Formát: B5
Počet stran: 112
Vydavatelství: SPN
Anotace: Učebnice je čtvrtou částí šestidílné řady nových učebnic fyziky. Věnuje se učivu o elektřině a elektromagnetických dějích. Navazující dva díly, které řadu uzavřou, budou vydány v r. 2010. Celá řada odpovídá požadavkům RVP. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.


učebnice pro kvartu

Ročník:  kvarta
Název: Fyzika 6 pro základní školy - Zvukové jevy - Vesmír
Autor: F. Jáchym, J. Tesař
Formát: B5
Počet stran: 112
Vydavatelství: SPN
Anotace: Nová řada učebnic fyziky je zpracovaná podle potřeb a požadavků RVP. Je členěná tematicky a tvoří jí šest učebnic.Základní obsah učiva:- kmitavý pohyb- vlnění- zdroje zvuku- ozvěna- dozvuk- tón- základní hudební akustiky- Země a její pohyby- astronomická technika- vesmír, hvězdy, sluneční soustava.


pracovní sešit

Ročník:  sekunda
Název: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. roč. ZŠ
Autor: J. Bohuněk
Formát: A4
Počet stran: 48
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Pracovní sešit doplňuje učebnici, umožní žákům procvičit si probírané učivo a rychle si ověřit (bez zdlouhavého opisování zadání), jak učivu porozuměli. V závěru jsou listy pro zpracování laboratorních úloh.
Poznámka: Pracovní sešit dostávají žáci k zapůjčení od vyučujícího.


pracovní sešit

Ročník:  kvarta
Název: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. roč. ZŠ
Autor: J. Bohuněk
Formát: A4
Počet stran: 56
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Pracovní sešit doplňuje učebnici, umožní žákům procvičit si probírané učivo a rychle si ověřit (bez zdlouhavého opisování zadání), jak učivu porozuměli. V závěru jsou listy pro zpracování laboratorních úloh.
Poznámka: Pracovní sešit dostávají žáci k zapůjčení od vyučujícího.


sbírka

Ročník:  prima, sekunda
Název: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl
Autor: J. Bohuněk
Formát: A5
Počet stran: 128
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: První díl pokrývá celou tematiku mechaniky pevných látek ve všech ročnících ZŠ.
Poznámka: Pracovní sešit dostávají žáci k zapůjčení od vyučujícího.


sbírka

Ročník: sekunda, tercie, kvarta
Název: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl
Autor: J. Bohuněk
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Druhý díl obsahuje kapitoly: Základní poznatky molekulové fyziky, Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Práce, Výkon, Pohybová a polohová energie, Vnitřní energie, Teplo, Změny skupenství látek, Spalovací motory, Světelné jevy.
Poznámka: Pracovní sešit dostávají žáci k zapůjčení od vyučujícího.


sbírka

Ročník: tercie, kvarta
Název: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl
Autor: J. Bohuněk
Formát: A5
Počet stran: 152
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Třetí díl obsahuje kapitoly: Elektromagnetické jevy, Jaderná energie, Kmitavý pohyb, Akustika, Astronomie, Astrofyzika.
Poznámka: Pracovní sešit dostávají žáci k zapůjčení od vyučujícího.

Obsah


Vyšší gymnázium (kvinta, první ročník - oktáva, čtvrtý ročník)

Fyzika 1Ročník: první, druhý (kvinta, sexta)
Název: Fyzika pro střední školy I
Autor: Lepil, Bednařík
Formát: A5
Počet stran: 
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: První díl dvoudílné učebnice fyziky pro střední školy. Tato učebnice je určena pro všechny typy středních škol, které mají nižší hodinovou dotaci fyziky. Učivo pokrývá všechna témata povinného učiva osnov fyziky pro gymnázia. Fyzika je zde prezentována jednoduše a srozumitelně. Výběr a koncepce učiva umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Shrnutí učiva, které je na konci každé kapitoly, usnadňuje žákům třídění informací a zapamatování klíčových poznatků .


Fyzika 2Ročník: druhý, třetí (sexta, septima)
Název: Fyzika pro střední školy II
Autor: Lepil, Bednařík
Formát: A5
Počet stran: 312
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 3. vydání učebnice je přepracované na základě připomínek mnoha učitelů, je aktualizované z hlediska technického pokroku. Text je doplněn tak, že zahrnuje všechna témata povinného učiva současných osnov fyziky pro gymnázia. Nová grafická úprava s použitím dvou barev zlepšuje přehlednost.


mechanika

Ročník: první, kvinta
Název: Fyzika pro gymnázia – Mechanika
Autor: Bednařík M., Široká M.
Formát: A5
Počet stran: 288
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: 3. vydání Mechaniky vychází již jako přepracované, má i novou grafickou úpravu, pro lepší přehlednost učiva jsou použity dvě barvy. Učivo zpracovává v rozsahu: Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, gravitační pole, tuhé těleso a mechanika kapalin a plynů.


Molekulová fyzika a termodynamika

Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
Autor: Bartuška K., Svoboda E.
Formát: A5
Počet stran: 244
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Učebnice zpracovává tyto okruhy učiva: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, vnitřní energie, práce a teplo, struktura a vlastnosti plynného skupenství látek, kruhový děj s ideálním plynem, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin a změny skupenství látek. V závěru knihy jsou zpracovaná teoretická a laboratorní cvičení související s probíranou látkou.


Mechanické kmitání a vlnění

Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 132
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Tato zpracovává podrobně kapitoly kmitání mechanického oscilátoru, mechanické vlnění a zvukové vlnění. V závěru knihy jsou zpracovaná teoretická a laboratorní cvičení související s probíranou látkou.


Optika

 

Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Optika
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 206
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Učebnice optiky navazuje na mechanické vlnění učvem o elektromagnetickém záření, vlnovou optikou a zobrazováním pomocí optických soustav. Zmíněna je i historie optiky a nechybějí ani teoretická a laboratorní cvičení.


Elektřina a magnetismus

Ročník: třetí, septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
Autor: Lepil O., Šedivý P.
Formát: A5
Počet stran: 340
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Učebnice zpracovává v rozsahu středoškolského učiva celou elektřinu od kapitoly o elektrostatice přes proud v látkách, střídavý proud atd. až po přenos informací elektromagnetickým vlněním. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací fyziky. Učební text je opět doplněn teoretickými cvičeními a laboratorními pracemi.


Fyzika mikrosvěta

Ročník: třetí, septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta
Autor: Štoll I.
Formát: A5
Počet stran: 190
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Kniha zpracovává atomovou a jadernou fyziku, částicovou fyziku a přibližuje moderní fyzikální obraz světa. Nechybějí ani teoretické a praktické úlohy pro studenty.


Speciální teorie relativity

Ročník: třetí, septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity
Autor: Bartuška K.
Formát: A5
Počet stran: 64
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Kniha zpracovává Einsteinovu speciální teorii relativity. Obsahuje i životopis A. Einsteina.


Astrofyzika

Ročník: třetí, septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika
Autor: Macháček M.
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Poslední z monotematické řady učebnic přibližuje čtenářům Sluneční soustavu, fyziku hvězd a poznávání vesmíru.


Fyzika v kostce

Ročník: seminář z fyziky
Název: Fyzika v kostce
Autor: Lank V. Vondra M.
Formát: A4
Počet stran: 120
Vydavatelství: Fragment
Anotace:  Kniha je přehledem učiva středoškolské fyziky a slouží spolu se sbírkou úloh studentům seminářů fyziky při přípravě k maturitě nebo na přijímací zkoušky na vysokou školu.


mechanika

Ročník: první - čtvrtý
Název: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Autor: Lepil O., Bednařík M., Široká M.
Formát: A5
Počet stran: 272
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka obsahuje 1 336 úloh a vybrané typové příklady jsou uvedeny s úplným řešením. Je dobrou pomůckou, která žáka střední školy provází celým studiem a usnadní mu i zvládnutí přijímací zkoušky na vysokou školu.