Seminář z fyziky

Seminář z fyziky - dvouletý kurz

     Dvouletý seminář je určen zejména studentům, kteří chtějí z fyziky maturovat, dále studentům, kteří budou fyziku potřebovat i při studiu na vysoké škole a samozřejmě všem, které fyzika baví. Program studia ve třetím ročníku a v septimě je zaměřen na ty oblasti fyziky, které se v základní povinné výuce probírají omezeně nebo vůbec. Cílem semináře je poskytnout studentům poznatky rozšiřující povinné učivo, což jim usnadní studium fyziky na vyšším stupni škol. Náplň semináře lze přizpůsobit podle zaměření studentů. Program studia v navazujícím čtvrtém ročníku a oktávě je zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ.

Náplň semináře:
 1. Třetí ročník a septima
  1. Náročnější úlohy z optiky (černé schránky v optice, zobrazení odrazem, zobrazení lomem, optické přístroje)
  2. Elektromagnetické kmitání a vlnění (elektromagnetický oscilátor, postupné a stojaté elektromagnetické vlnění, šíření vlnění, práce se zařízením ISES)
  3. Světlo (rozklad světla hranolem, interference světla, ohyb světla. polarizace světla, fotometrie)
  4. Základy speciální teorie relativity (vznik STR, osobnost A. Einsteina, relativistická kinematika, relativistická dynamika)
  5. Astrofyzika (stavba a vývoj hvězd, tělesa sluneční soustavy, struktura vesmíru, vznik a vývoj vesmíru)
  6. Fyzikální obraz světa
 2. Čtvrtý ročník a oktáva
  1. Základní poznatky z kvantové a jaderné fyziky
  2. Shrnutí a rozšíření poznatků z optiky
  3. Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
  4. Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
  5. Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu

 

Seminář z fyziky - jednoletý kurz

 

     Jednoletý seminář je určen těm studentům, kteří budou potřebovat fyziku k přijímacím zkouškám. Náplň semináře lze přizpůsobit požadavkům vysokých škol, kam se studenti hlásí. Seminář poskytuje rozšiřující učivo v oblasti moderní fyziky a shrnuje poznatky z fyziky získané během studia na gymnáziu.

Náplň semináře:
 1. Čtvrtý ročník a oktáva
  1. Shrnutí a rozšíření poznatků z optiky
  2. Shrnutí a rozšíření poznatků z kvantové a jaderné fyziky
  3. Shrnutí a rozšíření poznatků z mechaniky
  4. Shrnutí a rozšíření poznatků z termodynamiky
  5. Shrnutí a rozšíření poznatků z elektřiny a magnetismu