Maturita z fyziky

     Maturitní zkouška z fyziky probíhá ústní formou v laboratoři fyziky. Součástí maturitní otázky je i řešení příkladu z dané problematiky. Při zkoušce může student, pro doplnění teoretických znalostí, využít připravené demonstrační pokusy (pomůcky).

Maturitní okruhy z fyziky

     Maturitní okruhy jsou pouze souborem požadovaného učiva. Nemají charakter maturitních otázek. !!!

 1. Mechanika
  1. Kinematika a dynamika hmotného bodu
  2. Práce a energie
  3. Tuhé těleso
  4. Mechanika kapalin a plynů
  5. Gravitační pole
 2. Termodynamika a molekulová fyzika
  1. Tepelné jevy v látkách
  2. Struktura a vlastnosti plynů, kapalin a pevných látek
  3. Fázové změny (změny skupenství)
 3. Elektrické a magnetické jevy
  1. Elektrické pole
  2. Zákony v obvodech stejnosměrného el. proudu
  3. Elektrický proud v kovech, polovodičích, plynech a ve vakuu
  4. Stacionární a nestacionární magnetické pole
  5. Střídavý proud
 4. Kmitání a vlnění
 5. Optika
  1. Zobrazení odrazem
  2. Zobrazení lomem
  3. Elektromagnetické záření
 6. Základy moderní fyziky
  1. Kvantová fyzika
  2. Jaderná fyzika
  3. Radioaktivita

Ukázky maturitních pomůcek a pokusů

volný pád tuhé těleso vrhy
vlastnosti látek vlastnosti látek mechanika kapalin
polovodičový usměrňovač magnetické pole elektrický proud v látkách
elektrické pole mechanické kmitání mechanické vlnění
magnetické pole 2 radioaktivita optika