Laboratorní cvičení - Úlohy pro sexty

Úlohy pro sexty

 Téma: Veličiny molekulové fyziky
 Úkol: Řešte příklady

     Teoretická příprava: Mezi veličiny molekulové fyziky patří (mimo jiné) molární hmotnost, látkové množství, molární objem, relativní atomová a molekulová hmotnost ad.


 Téma: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové
 Úkol: Určete průměr molekuly kyseliny olejové

     Teoretická příprava: Když kapku kyseliny olejové kápneme na volný povrch vody, rozteče se a vytvoří na povrchu kapaliny tzv. monomolekulární vrstvu o výšce rovné průměru molekuly kyseliny olejové. Ze známého objemu kapky a obsahu plochy vrstvy se dá určit výška tenké vrstvy, a tím přibližně průměr uvažované molekuly. Protože z jedné kapky by se utvořila monomolekulární vrstva o obsahu až několika km2, budeme používat roztok kyseliny olejové v benzínu. Benzín se na povrchu vypaří a velikost skvrny bude už podstatně menší.


 Téma: Měrná tepelná kapacita
 Úkol: Určete měrnou tepelnou kapacitu pevné látky užitím směšovacího kalorimetru

     Teoretická příprava: Probíhá-li mezi teplejším tělesem a studenější kapalinou v kalorimetru tepelná výměna, platí kalorimetrická rovnice. Pokud experimentálně určíme zbývající veličiny v kalorimetrické rovnici, můžeme vypočítat měrnou tepelnou kapacitu látky, ze které je těleso vložené do kalorimetru.


 Téma: Povrchové napětí kapalin
 Úkol: Určete povrchové napětí syntetického lihu kapkovou metodou

     Teoretická příprava: Při pomalém vytékání kapaliny ze svislé úzké trubice s rovným dolním okrajem se vytvoří na jejím konci kapka. Kapka se od trubice odtrhne, když povrchová síla působící na kapku podél obvodu v zúženém místě dosáhne rovnováhy s přibývající tíhovou silou kapky. K výpočtu povrchového napětí lihu použijeme srovnání s povrchovým napětím čisté vody při dané teplotě (srovnávací metoda).


 Téma: Mechanické kmitání

 Úkol: 1. Modelujte pomocí počítače kmitavý pohyb
2. Určete tuhost k pružiny pomocí pružinového oscilátoru

     Teoretická příprava: Mechanické kmitání je periodický pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy. Pokud je časovým diagramem tohoto děje sinusoida (kosinusoida) mluvíme o harmonickém kmitání.


 Téma: Určení velikosti tíhového zrychlení matematickým kyvadlem
 Úkol: Určete tíhové zrychlení matematickým kyvadlem. Použijte vztah pro dobu kmitu T matematického kyvadla a odvoďte z něho výraz pro tíhové zrychlení g. Potřebné veličiny pro výpočet tíhového zrychlení zjistíte měřením.

     Teoretická příprava: Při malých amplitudách výchylky kyvadla mužeme pomocí vztahu pro periodu kmitání matematického kyvadla vypočítat tíhové zrychlení. Délka závěsu musí být co nejdelší.


 Téma: Měření indexu lomu látky
 Úkol: Určete index lomu skla na základě zákona lomu a totálního odrazu.

     Teoretická příprava: Pro chod paprsků skleněným půlválcem platí zákon lomu. Pokud změříme úhel dopadu a úhel lomu, můžeme vypočítat index lomu skla.


 Téma: Měření ohniskové vzdálenosti čočky
 Úkol: Určete ohniskovou vzdálenost spojky Besselovou metodou.

     Teoretická příprava: Besselova metoda je založena na poznatku, že pro jistou vzdálenost předmětu a stínítka existují dvě polohy čočky, při nichž vzniká ostrý skutečný obraz. V poloze I je čočka u předmětu - obraz je zvětšený, v poloze II je čočka u stínítka - obraz je zmenšený.