Laboratorní cvičení - Úlohy pro kvinty

Úlohy pro kvinty

 Téma: Měření objemu pevného tělesa pravidelného tvaru

 Úkol: 1. Seznámení s laboratorním řádem, BOZP a PO
2. Určete objem dřevěného hranolu tvaru kvádru

     Teoretická příprava: Pro objem hranolu tvaru kvádru platí vztah V = a.b.c, kde a,b,c jsou délky hran hranolu.

     U této laboratorní práce si můžete také stáhnout návod na zpracování naměřených hodnot..


 Téma: Hustota tuhého tělesa
 Úkol: Určete hustotu pevné látky (v g.cm-3), ze které je zhotoveno těleso.

     Teoretická příprava: Hustotu pevné látky nemůžeme rovnou změřit, ale musíme ji vypočítat podle definičního vztahu r = m/V, kde m určíme pomocí laboratorních vah, V vypočítáme z naměřených rozměrů.


 Téma: Počítání s vektorovými veličinami a výpočet průměrné rychlosti
 Úkol: Řešte příklady na počítání s vektory a průměrnou rychlostí

     Teoretická příprava: Vektorové veličiny jsou dány jednoznačně svou číselnou hodnotou, jednotkou a směrem. Při výpočtech musíme tento směr zohlednit. Průměrná rychlost je dána podílem celkové dráhy, kterou těleso urazí za čas t a tohoto času.


 Téma: Kinematika pohybu rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného

 Úkol: 1. Zjistěte, jaký druh pohybu koná kulička, kterou považujeme za hmotný bod, po vodorovné rovině.
2. Určete velikost zrychlení kuličky při pohybu po nakloněné rovině.

     Teoretická příprava: Kuličku uvolníme z určitého bodu nakloněné roviny. Kulička urazí po nakloněné rovině dráhu s1 za dobu t1 pohybem rovnoměrně zrychleným. Pro tento pohyb platí:

s1 = a.t12/2,
kde a je zrychlení tohoto pohybu. Ze známého t1 a s1 vypočítáme zrychlení:
a = 2 s1/ t12

     Po vodorovné rovině urazí kulička dráhu s2 za dobu t2. Průměrnou rychlost kuličky na vodorovné rovině vypočteme podle vztahu:

vp = s2/t2.

 Téma: Smykové tření
 Úkol: Změřte součinitele smykového tření a určete, na čem závisí.

     Teoretická příprava: Při pohybu tělesa po podložce vzniká na styčné ploše mezi tělesem a podložkou třecí síla Ft , pro jejíž velikost platí

Ft = f.Fn
f .... součinitel smykového tření
Fn ... velikost kolmé tlakové síly, kterou těleso působí na podložku
Při rovnoměrném pohybu po vodorovné podložce platí
Fn = FG = m.g
a současně F = Ft , kde F je síla působící na těleso ve směru pohybu.

 Téma: Pohyby těles v homogenním tíhovém poli (Vrhy)
 Úkol: Pomocí počítače modelujte pohyby tělesa v homogenním tíhovém poli

     Teoretická příprava: Pohyby v homogenním tíhovém poli jsou obecně pohyby složené z pohybu rovnoměrného přímočarého (konstantní rychlostí v0) a z volného pádu. Výsledný pohyb nazýváme vrh.


 Téma: Přeměny energie

 Úkol: 1. Teoretické řešení úloh na ráz těles.
2. Praktické sledování přeměn různých forem mechanické energie.

     Teoretická příprava: Ráz těles je děj, při němž se tělesa o různé hmotnosti a různé rychlosti srazí a po srážce se opět pohybují. Rozlišujeme:
a) Dokonale nepružný ráz těles – při srážce se tělesa spojí a dál se pohybují jako jedno těleso. Platí zákon zachování hybnosti a neplatí zákon zachovaní kinetické energie
b) Dokonale pružný ráz těles – při srážce nedochází k žádné přeměně kinetické energie těles ani na deformaci ani na teplo. Po srážce se tělesa pohybují každé samostatně. Platí zákon zachování hybnosti i zákon zachování energie.


 Téma: Měření hustoty pevné látky
 Úkol:Změřte hustotu skla, z něhož jsou vyrobeny zkumavky.

     Teoretická příprava: Je-li skleněná zkumavka ponořena do vody ve větší nádobě a je zčásti naplněna vodou, tak při určitém objemu vody ve zkumavce horní okraj zkumavky poklesne do roviny hladiny vody ve větší nádobě. Z Archimédova zákona lze pak vypočítat hustotu použitého skla.