Laboratorní cvičení - Úlohy pro kvarty

Úlohy pro kvarty

 Téma: Zpracování fyzikálních měření

 Úkol: 1. Změřit hranu kvádru posuvným měřidlem
2. Určit aritmetický průměr a odchylky měření

     Teoretická příprava: Měřit fyzikální veličinu znamená porovnávat její velikost s předem zvolenou jednotkou. Měření fyzikální veličiny je zatíženo chybami.


 Téma: Měření indexu lomu látky
 Úkol: Změřte index lomu skla

     Teoretická příprava: Index lomu udává kolikrát je rychlost světla v daném prostředí menší než ve vakuu. Měření budeme provádět na základě zákona lomu a pomocí totálního odrazu.


 Téma: Magnetické pole cívky

 Úkol: 1. Prozkoumat vlastnosti magnetického pole cívky s proudem
2. Sestrojit model elektromagnetu
3.Pomocí počítače sledovat průběh indukovaného napětí a zakreslit výsledky pozorování

     Teoretická příprava: Kolem každého vodiče s proudem existuje magnetické pole. Vodič stočený do několika závitů se nazývá cívka. Elektromagnet je cívka s jádrem z měkké oceli.


 Téma: Transformátor

 Úkol: 1. Ověřte činnost transformátoru v obvodu se stejnosměrným proudem
2. Ověřte činnost transformátoru v obvodu se střídavým proudem
3.Ověřte platnost transformačního poměru

     Teoretická příprava: Transformátor se skládá ze dvou cívek na společném jádře. Jedna cívka je připojena ke zdroji (primární), druhá cívka je v obvodu se spotřebičem (sekundární). Poměr napětí na sekundární a primární cívce se nazývá transformační poměr, značí se p a platí: p = U2/U1. Transformátor používáme k transformaci nahoru (U2 > U1) nebo k transformaci dolů (U2 < U1).


 Téma: Určení voltampérové charakteristiky spotřebiče
 Úkol: Sestrojte voltampérovou charakteristiku spotřebiče

     Teoretická příprava: Voltampérová charakteristika spotřebiče je graf závislosti proudu, který prochází spotřebičem na napětí na spotřebiči. Napětí na spotřebiči regulujeme potenciometrem. Při průchodu proudu spotřebičem vzniká teplo, spotřebič se zahřívá. Na průběh charakteristiky má vliv závislosti odporu na teplotě.


 Téma: Polovodičová dioda

 Úkol: 1. Zapojení diody v propustném a závěrném směru
2. Sestrojení V – A charakteristiky diody

     Teoretická příprava: Dioda je polovodičová součástka, která obsahuje jeden přechod P-N. Při zapojení diody v propustném směru je vodivá, při zapojení v závěrném směru obvodem neprochází měřitelný proud. Voltampérová charakteristika diody je závislost proudu na napětí na diodě.


 Téma: Měření ohniskové vzdálenosti čočky

 Úkol: Určete ohniskovou vzdálenost spojky přímou metodou.

    Teoretická příprava: Ze zobrazovací rovnice čočky 1/f = 1/a + 1/a´ platí pro ohniskovou vzdálenost f = (aa´)/(a + a´), kde a je vzdálenost předmětu od optického středu čočky, a´ je vzdálenost obrazu od optického středu čočky. Měřením a, a´ můžeme určit ohniskovou vzdálenost (přímá metoda). Vzdálenosti a, a´ se měří od optického středu čočky. Vzhledem k tloušťce každé reálné čočky je takové měření nepřesné. Proto se přímé měření ohniskové vzdálenosti obchází užitím různých metod. Nejčastěji se používá Besselova metoda.


 Téma: Měření ohniskové vzdálenosti čočky

 Úkol: Určete ohniskovou vzdálenost spojky Besselovou metodou

     Teoretická příprava: Vzhledem k tloušťce každé reálné čočky je měření ohniskové vzdálenosti přímou metodou (výpočtem ze zobrazovací rovnice) nepřesné. Proto se přímé měření ohniskové vzdálenosti obchází užitím různých metod. Nejčastěji se používá Besselova metoda. Besselova metoda je založena na poznatku, že pro jistou vzdálenost předmětu a stínítka existují dvě polohy čočky, při nichž vzniká ostrý skutečný obraz. V poloze I je čočka u předmětu – obraz je zvětšený, v poloze II je čočka u stínítka – obraz je zmenšený.