Laboratorní cvičení - Úlohy pro tercie

Úlohy pro tercie

 Téma: Opakování učiva

Úkol: a) Seznámení s laboratorním řádem
b) Výpočty příkladů z nižšího ročníku

     Teoretická příprava: Při řešení fyzikálních úloh většinou dodržujeme daný postup:

 1. Přečteme si pozorně zadání úlohy
 2. Zapíšeme zadané veličiny
 3. Provedeme nákres
 4. Promyslíme si řešení úlohy
 5. Zapíšeme postup řešení
 6. Provedeme číselné řešení úlohy
 7. Je-li třeba, sestrojíme graf
 8. Napíšeme odpověď

 Téma: Mechanická práce
 Úkol: Určit velikost vykonané práce při zvedání těles:

 1. pomocí siloměru,
 2. pomocí pevné kladky,
 3. pomocí volné kladky,
 4. pomocí kladkostroje.

    Teoretická příprava: Mechanická práce je fyzikální veličina, značí se W. Těleso vykoná práci W, jestliže působením stálé sily F posune jiné těleso po dráze s ve směru působící síly. Platí: W = F.s. Jednotkou práce je joule (J), používají se i další jednotky - kilojoule (kJ), megajoule (MJ).


 Téma: Grafické znázornění závislosti teploty vody na době ohřevu
 Úkol: Sestrojit graf závislosti teploty vody na čase.

    Teoretická příprava: Teplota je fyzikální veličina, která se značí t. Měříme ji teploměrem a udáváme ve stupních Celsia (°C). Hmotnost vody vypočítáme podle vztahu m = r.V, kde r je hustota a V objem vody.


 Téma: Tepelná výměna
 Úkol: Urči teplo přijaté vodou a odevzdané mosazným tělesem ponořeným do kapaliny.

     Teoretická příprava: Teplota je fyzikální veličina, která se značí t. Měříme ji teploměrem a udáváme ve stupních Celsia (°C). Teplo Q je fyzikální veličina, která udává množství energie přenesené při tepelné výměně. Vypočítá se: Q = m . c . (t1 - t), kde m je hmotnost tělesa, c měrná tepelná kapacita látky, z níž je těleso a (t1-t) udává, o kolik °C se těleso ohřálo nebo ochladilo.


 Téma: Teplota tání krystalické látky
 Úkol: Určete teplotu tání krystalické látky

    Teoretická příprava: Teplota tání je teplota, při níž může existovat látka současně v pevném i kapalném skupenství. Teplota tání závisí na okolním tlaku.


  Téma: Změny skupenství
 Úkol: Určete měrné skupenské teplo tání ledu.

     Teoretická příprava: Tání je změna skupenství pevného na kapalné. Měrné skupenské teplo tání lt je teplo, které musíme dodat 1kg ledu při teplotě tání, aby se přeměnil na 1kg vody o stejné teplotě.


 Téma: Modelování elektrického pole pomocí siločar
 Úkol: Pomocí počítače vypracujte model siločar v elektrickém poli

    Teoretická příprava: Siločáry jsou myšlené čáry, které zobrazují silové působení elektrického pole na kladně nabité částice v různých bodech pole


  Téma: Měření elektrického proudu
 Úkol: Změřte elektrický proud v různých místech jednoduchého obvodu při různých rozsazích stupnice.

    Teoretická příprava: Proud měříme ampérmetrem, který zapojujeme do obvodu, sériově ke spotřebiči.
Pozor! Ampérmetr má malý vnitřní odpor, a proto před měřením vždy nastavíme maximální rozsah. Ampérmetr nikdy nezapojujeme do obvodu jen se zdrojem.


  Téma: Ohmův zákon
 Úkol: Na základě měření formulujte Ohmův zákon, Určete odpor rezistoru.

    Teoretická příprava: Elektrický odpor vodiče značíme R. Jednotkou elektrického odporu je W (ohm). Rezistor je vodivá součástka, která je charakterizována určitou hodnotou elektrického odporu.


 Téma: Elektrický odpor
 Úkol: Změřte elektrický odpor rezistoru:

 1. přímou metodou
 2. substituční metodou,
 3. ohmmetrem.

 

     Teoretická příprava: Elektrický odpor vodiče značíme R. Jednotkou elektrického odporu je W (ohm). Rezistor je vodivá součástka, která je charakterizována určitou hodnotou elektrického odporu.


 Téma: Spojování rezistorů
 Úkol: Určete na základě měření výsledný odpor rezistorů spojených:

 1. za sebou,
 2. vedle sebe.

    Teoretická příprava: Elektrický odpor rezistoru je roven velikosti podílu napětí na rezistoru a proudu, který rezistorem prochází.Jednotkou el. odporu je W Platí: R = U / I. V elektrickém obvodu může být zapojeno více rezistorů, výsledný odpor záleží na odporech jednotlivých rezistorů a na tom, jak jsou jednotlivé rezistory zapojeny.


 Téma: Posuvný válcový odpor

Úkol: a) Zapojit posuvný válcový odpor jako reostat
b) Zapojit posuvný válcový odpor jako potenciometr

     Teoretická příprava: Posuvný válcový odpor zapojený jako reostat slouží k regulaci proudu v obvodu, v zapojení jako potenciometr slouží k regulaci napětí zdroje.