Laboratorní cvičení - Úlohy pro sekundy

Úlohy pro sekundy

 Téma: Rychlost
 Úkol: Určete průměrnou rychlost tělesa

     Teoretická příprava: Průměrná rychlost tělesa je taková rychlost, kterou by se těleso muselo pohybovat rovnoměrným pohybem, aby určitou dráhu urazilo za stejný čas, jako při pohybu nerovnoměrném.
Platí: vp = sc / tc , kde sc je celková dráha a tc je čas, za který těleso urazilo dráhu sc.


 Téma: Úlohy o pohybu
 Úkol: Řešte složitější úlohy o pohybu

     Postup při řešení:

 1. Přečteme si pozorně zadání úlohy
 2. Zapíšeme zadané veličiny
 3. Provedeme nákres
 4. Promyslíme si řešení úlohy
 5. Zapíšeme postup řešení
 6. Provedeme číselné řešení úlohy
 7. Je-li třeba, sestrojíme graf
 8. Napíšeme odpověď

 Téma: Skládání sil
 Úkol: Pomocí měřicí soupravy ISES určete výslednici sil působících na těleso

     Teoretická příprava: Na těleso působí dvě síly:

 1. stejného směru - výslednice má stejný směr jako obě síly a její velikost určíme součtem velikostí obou sil
 2. opačného směru - výslednice má stejný směr jako větší z obou sil a její velikost určíme tak, že od velikosti větší síly odečteme velikost menší síly
 3. různého směru - výslednici můžeme určit graficky

 


 Téma: Tření
 Úkol: Změřte velikost třecí síly při pohybu tělesa a experimentálně ověřte, na čem závisí.

     Teoretická příprava: Třecí síla působí proti pohybu tělesa v místě dotyku tělesa s podložkou. Značíme ji Ft. Jestliže se těleso působením tahové síly F pohybuje rovnoměrně přímočaře, je třecí síla rovna přímo tahové síle (výslednice obou sil je nulová). F = Ft.


 Téma: Páka

 Úkol: Ověřte podmínku pro rovnovážnou polohu páky
1. působí-li síly na různých stranách od osy otáčení
2. působí-li síly na stejné straně od osy otáčení

     Teoretická příprava: Páka je v rovnováze, jestliže platí: F1.r1 = F2.r2, kde F1, F2 jsou velikosti působících sil a r1, r2 jsou ramena působících sil.


 Téma: Kladka
 Úkol: Sestavte pevnou a volnou kladku a ověřte podmínku rovnováhy.

     Teoretická příprava: U pevné kladky nastane rovnováha pro F1 = F2, u volné kladky je síla, potřebná na zvednutí břemena poloviční než tíha břemena. Hmotnost volné kladky přičítáme k hmotnosti břemene.


 Téma: Archimédův zákon
 Úkol: Určete objem tělesa pomocí Archimédova zákona.

     Teoretická příprava: Archimédův zákon umožňuje určit vztlakovou sílu působící na těleso ponořené do kapaliny o dané hustotě.