Matematika

Vítejte na stránkách matematiky...

Výuka matematiky, jednoho ze základního vyučovacích předmětů, probíhá na našem gymnáziu od primy do oktávy (osmileté studium) a od prvního do čtvrtého ročníku (čtyřleté studium). V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci ještě zvolit dvouletý a jednoletý seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky.

 

Žákům se zvýšeným zájmem o matematiku a matematické soutěže nabízíme přípravné semináře:

  • Matematika (metody řešení úloh matematické olympiády) je určená pro žáky prim až kvart, kde pod vedením Mgr. Heleny Zatloukalové se žáci připravují na Matematickou olympiádu kategorií Z6 až Z9
  • Matematické semináře RNDr. Jaroslava Švrčka CSc. jsou určeny k přípravě na úlohy Matematické olympiády kategorií A, B, C

 

Veškeré další informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce.

Volitelné předměty

V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci  zvolit dvouletý a jednoletý Seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky. Učební osnovy jednotlivých předmětů si můžete přečíst v následujících odkazech.

Seminář z matematiky 2 zde.
Seminář z matematiky 1 zde.
.
Cvičení z matematiky 1 zde.

 

Stránka se aktualizuje

Postupy do dalších kol Matematické olympiády

V půlce ledna proběhlo krajské kolo Matematické olympiády kategorie A. Vítězkou se stala Vendula Onderková ze sexty a, která si tímto také vybojovala postup do celostátního kola. Třetí místo obsadila Amálie Dostalíková ze septimy a, které postup do celostátního kola bohužel utekl o jediný bod. Úspěšnými řešiteli krajského kola se rovněž stali Adam Zemánek ze 4 a, Štěpán Zapadlo z oktávy a, Anna Pecháčková a Ondrej Dulanský ze sexty a, Darian Poljak ze septimy a a Lenka Poljaková z kvarty a.

Na konci ledna se také rozběhla kola MO kategorie Z9. Proběhlo okresní kolo, ve kterém žáci našeho gymnázia rovněž dosáhli výborných výsledků. Vítězkou se stala Eliška Andrýsková z kvarty a, druhé místo obsadila Lenka Poljaková také z kvarty a a třetí místo získal Martin Skýpala z tercie b. Bramborovou medaili společně získali Filip Večeřa a Jáchym Kouba z kvarty a a Štěpán Pospíšil z tercie a. Úspěšnými řešitelkami se také staly Linda Tomišová z kvarty a a Jana Hradilová z tercie a.

Všem řešitelům matematické olympiády děkuje za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalších kolech

Úspěchy na matematické soutěži v Bílovci

19-bilovec-03V pátek se na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci uskutečnila matematická soutěž družstev, určená pro žáky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií Moravskoslezského i Olomouckého kraje. Naše dvě družstva dosáhla v této silné konkurenci velmi výrazných úspěchů.

Družstvo sekundánů ve složení Jonáš Menšík, Lucian Poljak, Pavel Tšpon a Filip Žydel se ve své kategorii pro mladší žáky umístilo na výborném druhém místě. Družstvo pro starší kategorii ve složení Eliška Andrýsková, Lenka Poljaková, Linda Tomišová a Filip Večeřa, všichni kvarta, vyhrálo a vysloužilo si při vyhlašování výsledků veřejného uznání za své matematické výkony.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Čtvrtníčková
PK matematiky

Další vítězství v Matematické olympiádě 2019

mo-logoNa vynikající výsledky svých mladších spolužáků navázali i řešitelé matematické olympiády kategorií B a C.

Krajské kolo kategorie C vyhrála s plným počtem bodů Vendula Onderková z kvinty a. Čtvrté místo obsadil Ondrej Dulanský a pátá byla Anna Pecháčková, oba také z kvinty a. Ze šesti úspěšných řešitelů tak byla polovina z naší školy!

Ještě větší dominanci předvedli naši žáci v kategorii B, kde z pěti úspěšných řešitelů byli čtyři naši studenti. Vítězem krajského kola se stal Darian Poljak před Amálií Dostalíkovou, čtvrté místo získal Vít Ulehla, všichni ze sexty a. Krásné páté místo k nim ještě přidal David Tobolík ze sexty b. Rovněž musíme vyzdvihnout vynikající 13. místo v celostátním kole MO kategorie A, které si vybojovala Jana Pallová z oktávy a.

 

Našim studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Postup do celostátního kola Logické olympiády

18-lo-kkV pátek 2.11.2018 se konalo v Národním domě v Prostějově krajské kolo Logické olympiády. Naši školu reprezentovalo 11 studentů.

Nejlépe se umístila Eliška Andrýsková z tercie a, která získala druhé místo a postupuje do celostátního kola do Prahy. Další výborné umístění získali Dominika Filipová z kvarty b a Tomáš Bucher z 4a, kteří ve svých kategoriích získali pátá místa.

PK matematiky děkuje všem zúčastněným studentům za výbornou reprezentaci školy.

Simona Večeřová

Učební plány

Přehled tematických celků pro jednotlivé ročníky osmiletého a čtyřletého gymnázia

Prima

Shrnutí a opakování učiva z 5. třídy

Desetinná čísla

Základní geometrické útvary v rovině

Celá čísla

Dělitelnost

Shodnost, osová a středová souměrnost

Krychle a kvádr

 

Sekunda

Trojúhelníky

Zlomky

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Procenta

Čtyřúhelníky

Hranoly

 

Tercie

Mocniny, Pythagorova věta, mnohočleny

Lineární rovnice

Kruh, kružnice, válec

Konstrukční úlohy

Základy statistiky

 

Kvarta

Lomené výrazy

Rovnice a jejich soustavy

Podobnost

Vztahy mezi stranami a úhly v pravoúhlém trojúhelníku

Funkce

Jehlan, kužel, koule

 

1. ročník, kvinta

Základní poznatky

Číselné obory

Výroková logika a teorie množin

Výrazy, rovnice a nerovnice

Výrazy

Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Ostatní rovnice a nerovnice

 

2. ročník, sexta

Funkce

Základní poznatky o funkcích

Lineární funkce

Kvadratická funkce

Lineární lomená funkce

Mocninná funkce

Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice

Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

Trigonometrie obecného trojúhelníku

Planimetrie

Geometrické útvary v rovině

Množiny bodů dané vlastnosti

Zobrazení v rovině

 

3. ročník, septima

Analytická geometrie

Souřadnice

Vektorová algebra

Geometrie v rovině

Kuželosečky

Posloupnosti a řady

Posloupnosti a jejich vlastnosti

Aritmetická a geometrická posloupnost

Finanční matematika

Stereometrie

Úvod do stereometrie

Polohové vlastnosti

Metrické vlastnosti

 

4. ročník, oktáva

Stereometrie

Tělesa

Kombinatorika, pravděpodobnost

Kombinatorika

Binomická věta

Pravděpodobnost

Statistika

Závěrečné opakování