Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Výsledky školního kola...

Výsledky školního kola Konverzační soutěžě v ruském jazyce (šk. rok 2011-2012):

Kateg. Umístění Jméno žáka/žákyně
1. Š. Zbožínková
2. O. Podolinský
3. P. Bujnochová
SŠ-I 1. T. Průšová
2. S. Sovadinová
3. I. Vaculíková
SŠ-II 1. J. Králíková
2. M. Havelková
3. N. Smolková

 

 

 

 

 

 

 

 

M.K.

Školní kolo soutěže v ruském jazyce

Školní kolo soutěže v ruském jazyce proběhne ve dnech 23. a 24. ledna 2012. Pro kategorie ZŠ a SŠI se koná v pondělí (23.1.), pro ostatní kategorie v úterý (24.1.). Výsledky budou zveřejněny a diplomy za umístění předány pro všechny kategorie společně na konci týdne. 

M.K.