Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Školní kolo Konverzační soutěže v RJ 2014/2015

rj-konv 2015Školní kolo proběhlo ve třech kategoriích minulý týden, dnes se konalo vyhlášení výsledků. Nejlepší postupují do krajského kola v Mohelnici.

M.K.

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2014

konv-rj-kk-14Dne 13. března 2014 se žáci našeho gymnázia zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce, které se již tradičně konalo na Obchodní akademii v Mohelnici. I přes stále rostoucí počet zúčastněných škol se naši žáci umístili opět na velmi pěkných místech.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Kategorie ZŠ a NG je určena pro nejmladší žáky z tercií a kvart, SŠ I je určena pro žáky, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně. V kategorie SŠ II soutěží žáci, u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více let.

Soutěž se skládala z poslechové části a z části ústní. V ústní části soutěžící konverzovali se členy soutěžní poroty na dané téma a řešili konverzační situace, ve kterých žáci prokazovali schopnost adekvátně reagovat. V ústní části porota vždy hodnotí pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a adekvátnost reakcí.

Poroty v jednotlivých kategoriích byly přísné, ale spravedlivé a neměly jednoduché rozhodování.

Ve velké konkurenci se naši žáci umístili takto:

  • Romana Grigarová – 4. místo v kategorii ZŠ a NG
  • Lucie Látalová – 6. místo v kategorii ZŠ a NG
  • Miroslav Peřina – 2. místo v kategorii SŠ I
  • Šárka Zbožínková – 5. místo v kategorii SŠ I
  • Tereza Průšová – 6. místo v kategorii SŠ II
  • Sylvie Sovadinová - 9. místo v kategorii SŠ II

Předmětová komise ruského jazyka děkuje jmenovaným žákům za skvělou reprezentaci školy a přeje jim mnoho dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce

Školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce proběhlo ve dvou kategoriích 4. a 6. února s těmito výsledky:

- Kategorie ZŠ a NG:
1. Šárka Zbožínková, IVB
2. Jakub Šálek, IVB
3. Kateřina Vilémová, IVB

- Kategorie SŠ I
1. Miroslav Peřina, 2b
2. Silvie Sovadinová, 3b
3. Ilona Vaculíková, 3b

Do vyššího kola postupuje vítěz každé kategorie. PK ruského jazyka blahopřeje vítězům a děkuje za dobré výkony všem zúčastněným!

M.K.

Krajské kolo konverzační soutěže v RJ

Ve středu 22. 2. 2012 se v Mohelnici uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěžící mají v soutěži prokázat nejen bohatost slovní zásoby a znalost gramatiky, ale i pohotovost a adekvátnost reakcí, správnou výslovnost a plynulost vyjadřování.

Žáci, kteří reprezentovali naše gymnázium, dosáhli vynikajících výsledků.

V kategorii SŠII pro žáky vyššího gymnázia, kteří se učí ruský jazyk déle než 2 roky, soutěžila Jarmila Králíková ze VIIb. Stejně jako ve školním kole Jarmila prokázala bohatou slovní zásobu a vybojovala si 2. místo.

V kategorii SŠI pro žáky s výukou ruštiny do 2 let soutěžily Sylvie Sovadinová a Tereza Průšová z 2b a obě byly úspěšné. Sylvie Sovadinová obsadila 2. místo a Tereza Průšová skončila se svými body na 4.- 6. místě.

V letošním roce v Mohelnici mezi sebou poprvé soupeřili soutěžící v nové kategorii pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia. Žáci naší školy v této kategorii překvapili nejvíce, protože soutěžili v konkurenci s ruštináři z kvart a jejich odhodlání naučit se něco navíc nad rámec učiva se vyplatilo. Šárka Zbožínková z IIIb obsadila opět krásné 2. místo a Ondřej Podolinský z IIIb obsadil 6. - 7. místo.

Pro většinu jmenovaných žáků byla letošní soutěž v ruštině jejich první zkušeností. Všichni odjížděli z krajského kola v Mohelnici právem spokojeni se svými výsledky.

Předmětová komise ruského jazyka blahopřeje všem jmenovaným žákům a děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Kremelová

Výsledky školního kola...

Výsledky školního kola Konverzační soutěžě v ruském jazyce (šk. rok 2011-2012):

Kateg. Umístění Jméno žáka/žákyně
1. Š. Zbožínková
2. O. Podolinský
3. P. Bujnochová
SŠ-I 1. T. Průšová
2. S. Sovadinová
3. I. Vaculíková
SŠ-II 1. J. Králíková
2. M. Havelková
3. N. Smolková

 

 

 

 

 

 

 

 

M.K.

Školní kolo soutěže v ruském jazyce

Školní kolo soutěže v ruském jazyce proběhne ve dnech 23. a 24. ledna 2012. Pro kategorie ZŠ a SŠI se koná v pondělí (23.1.), pro ostatní kategorie v úterý (24.1.). Výsledky budou zveřejněny a diplomy za umístění předány pro všechny kategorie společně na konci týdne. 

M.K.