Sdružení přátel Gymnázia Přerov, z.s.

shakehandsSdružení přátel Gymnázia Přerov, z. s. (SPGP) jako samostatný, neziskový právnický subjekt vznikl v roce 1991. Jedná se o dobrovolné sdružení rodičů, kteří chtějí pro své děti a jejich spolužáky udělat něco navíc a svou prací podpořit aktivity gymnázia.

Do života sdružení vstoupil nový občanský zákoník. Sdružení se automaticky od 1.1.2014 stalo spolkem. V listopadu 2015 byly schváleny stanovy spolku a dle usnesení Krajského soudu v Ostravě se od ledna 2016 spolek nazývá Sdružení přátel Gymnázia Přerov, z.s..

Zkratka „z.s.“ znamená zapsaný spolek.

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů, což je tzv. Rada SPGP, která je tvořena zástupci jednotlivých tříd. Ti jsou zpravidla delegováni na první třídní schůzce a pokračují ve své práci většinou po celou dobu studia svých dětí. Tito zástupci tříd pak vznášejí na jednáních Rady SPGP své připomínky či náměty týkající se činnosti spolku, schvalují plánované akce, dotace a roční rozpočet a komunikují s vedením gymnázia. Zasedání Rady SPGP téměř kopírují termíny třídních schůzek. Činnost ve Sdružení je dobrovolná a nefinanční.

Finanční prostředky získává spolek formou příspěvků od rodičů studentů a dotuje jimi různé kulturní a sportovní aktivity, exkurze, soutěže apod.

V   tabulce najdete přehled výše příspěvků od školního roku 2010-2011:

 

Školní rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Příspěvek v Kč 154 631 170 410 152 910 164 464 180 788 215 230 216 244 233 400

Nově přijatým studentům uvedené příspěvky pomáhají při spolufinancování seznamovacího tábora, kde se poprvé poznávají s kolektivem budoucích spolužáků i se zástupci pedagogického sboru.

Prostředky ze SPGP jdou i na odměny školských soutěží v oblasti biologie, matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, anglického, ruského, německého a francouzského jazyka.

Peníze pomáhají například kroužku Debatní ligy, kde talentovaní studenti rozvíjejí své rétorické umění, prohlubují si své argumentační schopnosti. Finanční prostředky umožňují také aktivity Pěveckého sboru. Další oblastí finanční participace jsou exkurze, např. v rámci biologie na Pálavu, v chemii do muzea naftového dobývání v Hodoníně, v dějepisu prohlídka Terezína, ve fyzice prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nebo planetária v Ostravě, ve společenských vědách návštěva Parlamentu ČR.

Samozřejmě, že finanční prostředky putují i do oblasti sportu. I ve školním roce 2015-16 patřila oblast sportu, díky velké aktivitě v reprezentování školy a výborným výsledkům, k jedné z nejvíce dotované. Finanční prostředky pomáhaly účastníkům atletiky, přespolnímu běhu, florbalu, volejbalu, silovému čtyřboji i kopané.

Zkrátka aktivit, kde  příspěvky od rodičů pomáhají, je celá řada. Které aktivity a v jaké výši budou podpořeny, to záleží každoročně výhradně na množství finančních příspěvků, jež se nám podaří vybrat.

Přeji, jako tradičně každým rokem, žákům a pedagogickému sboru, aby množství vybraných finančních prostředků opět mohlo v co největší míře uspokojovat jejich požadované  aktivity, kterých rok od roku přibývá.

Ing. Pavel Gala
Předseda SPGP

Dokumenty

 

Pemap