Individuální studijní plán

Individuální studijní plán je speciální studijní plán určený studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním, případně z vážných zdravotních důvodů. O jeho přidělení, rozsahu a podmínkách rozhoduje ředitelství školy na základě písemné žádosti a doporučení školského poradenského zařízení.