Fotogalerie

 • Škola
  Počet článků:
  278
 • Informace
  Počet článků:
  32
 • Akce
  Počet článků:
  2
 • Studentský senát

  Studentský senát

  parlamentStudentský senát představuje komunikační prvek mezi studenty a vedením gymnázia. Je složen ze zástupců tříd, vždy po jednom z každé třídy. Studentský senát diskutuje připomínky a návrhy změn z řad studentů a předkládá je vedení školy, představuje tak přímý kanál k řešení aktuálních problémů a potřeb studentů.

  Neméně významnou částí práce studentského senátu je pořádání zábavných či jiných akcí pro studenty.

  Složení senátu

  Předseda: Vojtěch Janek 3.B

  Členové:

  • Amalie Pumprlová III.A
  • Vojtěch Zámorský I.A
  • Marek Vašina VIII.A
  • Adam Bařinka V.A
  • Lenka Švejdová VII.A
  • Klára Šotková VI.B
  Počet článků:
  10
 • Fotogalerie
  Počet článků:
  0
 • Fyzika
  Počet článků:
  40
 • Dějepis
  Počet článků:
  7
  • Akce PK dějepisu

   Tato kategorie obsahuje akce předmětové komise dějepisu.

   Počet článků:
   79
  • Zajímavé odkazy

   Tato kategorie obsahuje zajímavé odkazy s tematikou historie a dějepisu. 

   Počet článků:
   1
  • Různé

   Tato kategorie obsahuje blíže nezařazené články. 

   Počet článků:
   391
 • Matematika

  Matematika

  Vítejte na stránkách matematiky...

  Výuka matematiky, jednoho ze základního vyučovacích předmětů, probíhá na našem gymnáziu od primy do oktávy (osmileté studium) a od prvního do čtvrtého ročníku (čtyřleté studium). V rámci volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia si mohou žáci ještě zvolit dvouletý a jednoletý seminář z matematiky a jednoleté Cvičení z matematiky.

   

  Žákům se zvýšeným zájmem o matematiku a matematické soutěže nabízíme přípravné semináře:

  • Matematika (metody řešení úloh matematické olympiády) je určená pro žáky prim až kvart, kde pod vedením Mgr. Heleny Zatloukalové se žáci připravují na Matematickou olympiádu kategorií Z6 až Z9
  • Matematické semináře RNDr. Jaroslava Švrčka CSc. jsou určeny k přípravě na úlohy Matematické olympiády kategorií A, B, C

   

  Veškeré další informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce.

  Počet článků:
  52
 • SOČ

  Středoškolská odborná činnost

  soc-logoSOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

  Cílem této soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

  Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

  Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

  Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

  Počet článků:
  55
 • Uncategorised
  Počet článků:
  3
 • Francouzština
  Počet článků:
  24
 • Ruština

  Informace u výuce ruštiny na naší škole

  S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

  Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

  Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

  V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

  Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

  Počet článků:
  4
  • Akce
   Počet článků:
   11
  • Různé
   Počet článků:
   29
  • Soutěže

   Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže. Vítězové postupují do krajského kola. Žáci našeho gymnázia pravidelně dosahují vynikajících výsledků jak v krajském, tak i v ústředním kole.

   Soutěž v ruském jazyce se doporučuje s tímto obsahem:

   • poslech s porozuměním – přímý nebo zprostředkovaný (např. magnetofon) poslech monologického nebo dialogického textu.
    Kontrola porozuměni – písemně (např. obrázky, test s výběrem odpovědi).
   • konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma. Příklady témat: O sobě, Rodina, Škola, Bydliště, Kamarádi, Volny čas, Zájmy, Cestováni atp. Pozn.: komise konverzaci řídí, jde o besedu s monologickými projevy žáka, nikoliv pouze o monolog.
   • řešeni jazykových situaci:
    Žák prokazuje schopnost adekvátně reagovat např.na otázky, žádost, promluvy typu: Который час? / Привет! Давно тебя не видел! / До вокзала далеко? /...Situace může byt popsána např. slovně ((Мы встретились на улице.) nebo vyjádřena obrázkem.
   • U konverzace a u řešeni jazykových situaci se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost, adekvátnost reakci.
   • test znalosti reálii (pouze pro kategorii SŠ II v ústředním kole)

   Výsledky soutěží

   Letošní výsledky

   Letos ještě neproběhly žádné soutěže

   Starší ročníky

   Výsledky z let 2003-2010 (.zip , 3 MB)

   Výsledky 2010-2011 (.zip , 125 kB)

   Výsledky 2011-2012 (.zip , 65 kB)

    

   Počet článků:
   16
 • Biologie
  Vítejte na stránkách výuky biologie na Gymnáziu Jakuba Škody. Veškeré dostupné informace najdete zvolením příslušné položky v hlavní nabídce. Případně v seznamu následujících aktualit...
  Počet článků:
  52
 • Školní časopis

  RejnokTitulRejnok je časopis z čeledi školních časopisů. Zrodil se ve školním roce 2008/2009 jako nástupce školního časopisu Bleskoředkev, aby novým způsobem referoval o všem, co studenty zajímá. V pravidelných i nepravidelných rubrikách se studenti snaží uchopit i pochopit taje školního i studentského života a referovat o nich ze svého pohledu neztrácejíce při tom humor i filozofickou hloubku „starců na chmelu". Naleznete zde i žhavé novinky z autorské dílny budoucích talentovaných spisovatelů, básníků a jiných umělců všech věkových kategorií obojího pohlaví, kteří dosud navštěvují naši školu.

  Časopis je tvořen studenty pro studenty, učitele a všechny, co mají naši školu ráááádi nebo alespoň rádi.

  Je tedy určen všem, kteří žijí školním životem nebo na něj rádi vzpomínají.

  Během fungování časopisu se aktuálně, jak odchází maturanti, střídá i složení redakce, která v současné době pracuje v tomto složení:

  Barča, Mjöllni, Eva Lehnertová, gyugyu, Joesje, Mr.Fox , Šepot, Jj, Jarda, Zmeša, DrB, Laura Lukášová, Obyčejný student etc.

  Grafika: ???

  Sazba a zlom: Honza Č.

  Ilustrace: Naya, Barča

  Garant za školu: Mgr. Dagmar Slováková

  Technická spolupráce: Dan Borůvka

  Počet článků:
  1
 • Debatní liga

  Debatní liga

  DADK-logoebatování je volnočasová aktivita i moderní vyučovací metoda, která přináší výrazný vzdělávací a výchovný efekt u všech věkových kategorií. Charakteristické je praktické využívání teoretických školních znalostí a důraz na jazykovou čistotu jak v českém, tak v anglickém jazyce.

  Program ADK tvoří následující celostátní soutěže v debatování a rétorice:
  • Za svým slovem si stojím - individuální soutěž pro věkovou kategorii 10-15 let, vítězí ten, kdo si nejlépe připraví a prezentuje projev
  • Dětská debatní liga - pro věkovou kategorii 12-15 let, dueal dvou tříčlenných týmů - vítězí tým, který jazykově lépe diskutuje
  • Debatní liga a Debatní pohár - pro věkovou kategorii 15-19 let, duel dvou tříčlenných týmů - vítězí tým, který lépe argumentuje
  Co je ADK ?

  Organizace ADK Občanské sdružení, řádně registrované u MV ČR, které si klade za cíl napomáhat aktivnímu sebevzdělávání mládeže. Jsme členové mezinárodní organizace IDEA, která zastřešuje celosvětový debatní program v Evropě, i české pobočky Rady mládeže.

  ADK se snaží o progresivní decentralizaci, což v praxi znamená přenášení zodpovědnosti za chod programu na nižší články v rozsahu kraje, které mají v dané oblasti koordinovat debatování. Jedno z regionálních koordinačních center Asociace debatních klubů (RKC ADK) bylo ustanoveno i v Přerově při Gymnáziu Jakuba Škody.

  V rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje organizujeme činnost pro středoškolské kluby při Gymnáziu Hejčín v Olomouci, Slovanském gymnáziu v Olomouci, Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, Gymnáziu Jana Blahoslava v Přerově, Gymnáziu Kojetín (cca 115 studentů). V rámci činnosti pro věkovou kategorii základních škol a víceletých gymnázií do 15 let koordinujeme program pro 93 studentů z měst: Přerov (GJŠ, GJB, ZŠ Trávník), Olomouc, Frýdek- Místek, Příbor a Nový Jičín.

  Počet článků:
  1
 • Tělesná výchova

  SportovniDen-05SportovniDen-22Výuka tělesné výchovy probíhá na našem gymnáziu povinně od prim do oktáv a od prvních ročníků po ročníky čtvrté.

  Vyučuje se vždy jednou týdně ve dvou spojených hodinách. Od prim do septim a od prvních ročníků po třetí ročníky probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu. V sekundě, kvintě a prvním ročníku absolvují žáci v rámci ŠVP lyžařský výchovně výcvikový kurz. V septimě a třetím ročníku se žáci účastní sportovního kurzu v Chorvatsku, nebo vodáckého výcviku, které probíhají ve stejném termínu. V tercii a prvním ročníku je část výuky zaměřena na plavání.

  Počet článků:
  5
  • Soutěže
   Počet článků:
   1
  • Sportovní úspěchy

   stupnevitezuStudenti Gymnázia Jakuba Škody se pravidelně zúčastňují velké řady sportovních soutěží a utkání, a v mnohých z nich už dosáhli nemalých úspěchů. 

   Počet článků:
   9
 • Němčina
  Počet článků:
  10
 • Angličtina
  Počet článků:
  1
 • Deutsch
  Počet článků:
  9
 • English version
  Počet článků:
  9
 • French version
  Počet článků:
  9
ATS