Historie a nejznámější absolventi GJŠ

Následující přehled ukazuje historii Gymnázia Jakuba Škody ve stručné formě, během několika dní až týdnů bude na této stránce zveřejněna i velmi podrobná historie gymnázia.

 • 60. léta 19. století - úvahy o založení českého gymnázia v Přerově, sepsání a odeslání žádosti do Vídně
 • červenec 1870 - sepsána další žádost o zřízení reálného gymnázia, město se zavazuje nést náklady na zřízení a provoz; hlavními iniciátory jsou poslanec zemského sněmu Ignát Wurm, farář Arnošt Vychodil a profesor Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Škoda
 • 3. října 1870 - ve farním kostele sv. Vavřince slavnostně zahájen první školní rok
 • 5. října 1870 - zahájena výuka v domě patřícím městu na Dolním náměstí č. 80
 • červenec 1874 - změna názvu na Státní reálné gymnasium v Přerově
 • listopad 1875 - rozhodnuto vybudovat v příštím roce pro gymnázium budovu; na stavbu vyčleněna částka 102 619 zlatých 8 krejcarů
 • 17. červenec 1876 - položení základního kamene budovy
 • 11. listopad 1877 - stavba budovy dokončena
 • 13. listopad 1877 - zahájení vyučování v nové budově
 • léto 1877 - první maturity na přerovském gymnáziu
 • 28. října 1885 - po nemoci zemřel první ředitel gymnázia Jakub Škoda
 • 1889 - změna názvu školy na C.k. státní vyšší gymnasium v Přerově
 • 1899 - ředitelem gymnázia jmenován Vincenc Vávra
 • 1901 - jako privatistka začala navštěvovat výuku první dívka
 • 1911 - v budově školy instalováno elektrické osvětlení
 • září 1914 - budova gymnázia zabrána k ubytování vojska a výuka přenesena do náhradních prostor mimo budovu
 • březen 1916 - ředitel gymnázia V. Vávra nastupuje dlouhodobou dovolenou a v březnu 1918 odchází do penze
 • 1914 - 1918 - zavedeno střídavé vyučování s výukou dopoledne i odpoledne, včetně sobot; řada profesorů i někteří studenti povoláni do armády
 • 1918 - zrovnoprávněno studium chlapců a dívek; dívky se staly řádnými studentkami
 • podzim 1919 - výuka přesunuta opět do budovy gymnázia, status školy změněn na reálné gymnázium
 • březen 1939 - budova zabrána německými vojáky a přeměněna na kasárna
 • 1939 - 1945 - devastace budovy, výuka probíhá v náhradních prostorách mimo budovu; represe německých orgánů, snižování počtu studentů, omezování kvality i rozsahu výuky
 • 28. května 1945 - zahájení výuky po skončení války
 • 1948 - přijat Zákon o jednotném školství
 • 1953 - podle sovětského vzoru zrušeno gymnázium a zřízena jedenáctiletá střední škola
 • 1958 - jedenáctiletá škola přeměněna na dvanáctiletou a zaveden předmět základy výroby (zrušen na konci 60. let)
 • 1961 - zřízena střední všeobecně vzdělávací škola; po roce 1966 znovu změna statutu na čtyřleté gymnázium
 • 2. - 4. říjen 1970 - oslavy 100 let trvání školy; program v Městském domě a v aule gymnázia; setkání všech profesorů, kteří kdy na škole působili; ve vestibulu budovy odhalena pamětní deska Emanuelu Zahradníčkovi, první oběti fašismu z řad našeho studentstva; do Přerova přijíždí asi 2000 abiturientů gymnázia
 • 1972 - přerovské gymnázium se jako jedno z devíti v republice účastní experimentální výuky předmětu základy techniky a ekonomiky; experiment s tzv. polytechnizací výuky skončil až školním rokem 1989/1990
 • 1978 - dobudována jednopodlažní nadstavba nad tělocvičnou s novou učebnou jazyků a učebnou psaní strojem
 • 1984 - dokončena čtyřpodlažní přístavba v Havlíčkově ulici s prostorami pro sborovnu, ředitelnu, kancelář zástupců ředitele a několik učeben
 • 1988 - na školním dvoře vybudováno hřiště s umělým povrchem
 • 1990 - na konci školního roku 1989/1990 odstupuje ředitel František Sedláček
 • 1991 - vedle čtyřletého zřízeno i sedmileté studium
 • 1992 - škola připojena na internet
 • 19.10.1993 - oficiální název školy změněn na ?Gymnázium Jakuba Škody v Přerově
 • 1995 - sedmileté studium změněno na osmileté
 • 1995 - oslavy 125 let trvání školy za účasti současných i bývalých vyučujících a mnoha absolventů
 • jaro - léto 1996 - nad přístavbou v Havlíčkově ulici zřízena půdní vestavba s místem pro tři učebny a dva kabinety
 • 1997 - během katastrofálních záplav v Přerově zcela zničeno celé přízemí školy včetně tělocvičny a umělého povrchu na školním hřišti
 • 2003 - zmodernizována učebna JU2 pro moderní výuku jazyků
 • 2004 - zmodernizována učebna biologie a jazyková učebna JU1

Nejznámější absolventi GJŠ

 

Nejznámější absolventi GJŠ

www  předmětů

KONTAKT

PROJEKTY

copyright (c) 2003 - 2007 GJŠ